Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GO KARTING FOR FUN NL

1. DEFINITIES

 • 1.1       Opdrachtnemer: Go Karting for Fun NL B.V. & Dochteronderneming (Kart en Bowlingcentrum Groningen BV). Waarbij (Kart en Bowlingcentrum Groningen BV is een volledige dochteronderneming van Go Karting for Fun NL BV.
 • 1.2       Opdrachtgever: de natuurlijk- en/of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst aan gaat of wenst aan te gaan.
 • 1.3       Deelnemer: degene die uit hoofde van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maakt of wil maken van de diensten van opdrachtnemer.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 • 2.1       Op al onze aanbiedingen, offertes en op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • 2.2       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3       Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door ons toegepast ten voordele van de opdrachtgever, geeft laatstbedoelde nimmer het recht zich bij het sluiten of uitvoeren van een volgende overeenkomst daarop te beroepen, of de toepassing van zulk een afwijking, als voor hem/haar vaststaand, voor zich op te eisen bij het sluiten of het uitvoeren van een volgende overeenkomst.

3. OFFERTES

 • 3.1       Al onze aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheids­duur van 14 (veertien) dagen, tenzij uit de aanbieding of offerte anders blijkt. Orders zijn pas bindend nadat zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Alsdan komt een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand. Aanvullingen, wijzigingen of andere overeenkomsten waarbij wij verplichtingen aangaan, gelden niet als overeengekomen wanneer en zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • 3.2       In afwijking van artikel 3.1 zijn telefonische opdrachten door de opdrachtgever te allen tijde onherroepelijk, en kunnen op ieder moment door opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.

4. TOEGANG KARTBAAN

 • 4.1       De kartbaan van opdrachtnemer is tegen betaling toegankelijk voor personen van 13 jaar en ouder en met een minimale binnenbeenlengte van 73,5cm.
 • 4.2       Voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar, met een minimale binnenbeenlengte van 63,5cm is er een speciaal kinderkart beschikbaar. Deelname aan dit programma is uitsluitend mogelijk onder toezicht van een volwassenen.
 • 4.3       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de inhoud van deze voorwaarden alsmede de deelnemersvoorwaarden karten bekend zijn bij, en geaccepteerd door, de deelnemers die krachtens de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer deelnemen aan het karten. Iedere deelnemer heeft de verplichting de deelnemersvoorwaarden te ondertekenen voordat de deelnemer toegang krijgt tot de kartbaan.
 • 4.4       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken verband houdende met of voortvloeiende uit het niet nakomen van de in het vorige lid genoemde verplichting.
 • 4.5       Het is opdrachtgever en deelnemers verboden om onder invloed van alcohol, drug of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden deel te nemen aan het karten. Opdrachtnemer kan de opdrachtgever in dat geval per direct de toegang tot de kartbaan en/of het pand van opdrachtnemer ontzeggen en/of onthouden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op teruggave van door hem of haar betaalde entreegelden.

5. ANNULERING

 • 5.1       Annulering van een gesloten overeenkomst is kosteloos, mits de annulering schriftelijk of per telefoon plaatsvindt uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de overeengekomen datum van het evenement. Een telefonische annulering is pas geldig nadat deze door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 • 5.2       In geval van annulering binnen zeven kalenderdagen, doch uiterlijk drie dagen voor de overeengekomen datum van deelname, is opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag of het gebruikelijke tarief voor deelname aan opdrachtgever verschuldigd.
 • 5.3       In geval van annulering binnen drie dagen voor de datum van deelname is de opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag c.q. het gehele gebruikelijke tarief verschuldigd.
 • 5.4       Indien, in geval van een reservering voor meerdere deelnemers, één of meer van het aantal opgegeven deelnemers zonder annulering niet komt opdagen, is de opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag c.q. het gebruikelijke tarief voor het aantal opgegeven personen aan opdrachtnemer verschuldigd. Voor annulering zijn de leden 1 tot en met 3 van toepassing.

6. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 • 6.1       Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in de volgende gevallen:a.       indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen. Hieronder vallen in ieder geval de omstandigheden genoemd onder artikel 4.5;
 • indien (één van) de deelnemer(s) weigert de deelnemersvoorwaarden te ondertekenen;indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de WSNP, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 • 6.2       Indien een omstandigheid genoemd onder artikel 6.1 zich voordoet zal opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos stellen voor directe en indirecte schade, onder deze schade wordt mede begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst en de door opdrachtnemer gemaakte kosten.
 • 6.3       Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de opdrachtgever of degene die onder diens verantwoording van de dienstverlening van opdrachtnemer gebruik maken, per direct de toegang tot de faciliteiten en/of het pand van opdrachtnemer te ontzeggen indien zij zich, naar het oordeel van opdrachtnemer, gevaar zettend, storend of onsportief gedragen, of kennelijk niet in staat zijn een kart te besturen. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op teruggave van de door hem of haar betaalde entreegelden dan wel ontslaat hem/haar niet om zijn/haar betalingsverplichting krachtens de overeenkomst te voldoen.

7. OVERMACHT

 • 7.1       Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als gevolg van overmacht, zonder tot daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 7.2       Onder overmacht wordt in ieder geval ontstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 • 7.3       Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd de reeds verleende diensten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever de volledige kosten reeds heeft voldaan, heeft zij recht op restitutie van de betaalde bedragen overeenkomstig hetgeen hiervoor is bepaald.

8. BETALING

 • 8.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voorafgaande aan de deelname bij opdrachtnemer te worden betaald, zonder zich op aftrek van kortingen, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 • 8.2       De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk – zonder rechterlijke tussenkomst – opeisbaar als:a.       een betalingstermijn is overschreden;b.       de opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot de WSNP;c.       beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;d.       de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; ofe.       de opdrachtgever (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 • 8.3       Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen acht dagen na factuurdatum, is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geldt. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is de opdrachtgever, in afwijking van het vorenstaande de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn.
 • 8.4       Wanneer opdrachtnemer genoodzaakt is een geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven is opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens alle kosten door opdrachtnemer ter zake gemaakt. De hiervoor genoemde kosten worden berekend overeenkomst het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De opdrachtgever is daarnaast gehouden de door de opdrachtnemer te betalen gerechtelijke kosten te voldoen.
 • 8.5       In geval van een reservering vooraf heeft opdrachtnemer het recht een aanbetaling te verlangen tot 50% van het overeengekomen bedrag of het gebruikelijke tarief.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1       De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen, voorvallend binnen of voortvloeiende uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van opdrachtnemer betaald.
 • 9.2       Indien de verzekering van opdrachtnemer in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot [EUR 10.000,00] per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
 • 9.3       Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst en gevolgschade.
 • 9.4       De in artikel 9.1 en 9.2 genoemde beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens ondergeschikten.
 • 9.5       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien zij door opdrachtgever of degene die krachtens de overeenkomst met opdrachtgever gebruik maken van de diensten van opdrachtnemer, opdrachtnemer onjuist hebben geïnformeerd omtrent de leeftijd of lichaamslengte.
 • 9.6       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die is te wijten aan eigen schuld, dan wel schade welke is toegebracht door en/of te wijten is aan een of meerdere andere deelnemers.
 • 9.7       De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade als gevolg van verlies en/of diefstal van zaken van derden, waaronder deelnemers, is uitgesloten. Voor het bewaren van waardevolle goederen zijn kluisjes beschikbaar, dan wel kunnen in bewaring worden gegeven bij de receptie van opdrachtnemer.

10. VRIJWARING

 • 10.1       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van deelnemers jegens opdrachtgever die op grond van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gebruik maken van de diensten van opdrachtgever, voor zover het de aansprakelijkheid op grond van deze voorwaarden te boven gaat.

11. RECLAMES

 • 11.1       Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie aan de zijde van opdrachtnemer, gegeven de aard van de verrichte prestatie, geen beroep meer doen als hij niet binnen 5 (vijf) dagen nadat de deelname heeft plaatsgevonden, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

12. PRIVACY

 • 12.1       Wanneer opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de opdrachtnemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften. De opdrachtnemer zal voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerkte persoonsgegevens. De opdrachtnemer houdt daarbij rekening te houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de qua ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever desgevraagd en onverwijld informeren over de wijze waarop de opdrachtnemer invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
 • 12.2       De opdrachtnemer zal de ter verwerking verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken en niet voor andere of verdergaande doeleinden verwerken dan redelijkerwijze nodig is ter uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • 12.3       Opdrachtnemer informeert opdrachtgever onverwijld over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 • 12.4       Opdrachtnemer verleent medewerking aan opdrachtgever wanneer opdrachtgever een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij dit in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • 12.5       De opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk, zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende persoonsgegevens.
 • 12.6       Indien de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever eindigt, zal de opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat alle persoonsgegevens waarover zij is gaan beschikken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vernietigen, behoudens voor zover een dwingend wettelijke bepaling of een andere doestelling van opdrachtnemer hieraan in de weg staat.

13. SLOTBEPALING

 • 13.1       Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2       Eventuele geschillen zullen met rechtspersonen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Geschillen met consumenten die behoren tot de competentie van de rechtbank, sector kanton, worden beslecht door de rechtbank die op grond van de wet bevoegd is.
 • 13.3       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 87583445.
 • 13.4       Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.